10 GÜN SÜREYLE KESİNTİSİZ VE MAZERETSİZ OLARAK GÖREVE GELMEMEYE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

10 GÜN SÜREYLE KESİNTİSİZ VE MAZERETSİZ OLARAK GÖREVE GELMEMEYE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
12. DAİRE

2018/1971 E.
2023/1778 K.

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : 

VEKİLİ : Av. Afşın Soysal

KARŞI TARAF (DAVALI) : Sağlık Bakanlığı / ANKARA

VEKİLİ : Av. Selim Kocaman
İl Sağlık Müdürlüğü Ek Hizmet Binası İlkadım/ SAMSUN

İSTEMİN KONUSU : Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 27/03/2018 tarih ve E:2018/93, K:2018/439 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Samsun ili, Asarcık ilçesi, Asarcık Devlet Hastanesinde tıbbi sekreter olarak görev yapan davacının, 10 gün süreyle kesintisiz ve mazeretsiz olarak görevine gelmediğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 15/04/2016 tarihinden itibaren görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Samsun 1. İdare Mahkemesince verilen 06/10/2017 tarih ve E:2016/1334, K:2017/1558 sayılı kararla; davacıya ait personel giriş-çıkış raporunun incelenmesinden, 15/04/2016-28/04/2016 tarihleri arasında görevine gelmediğinin anlaşıldığı, 29/04/2016-04/05/2016 tarihleri arasındaki süreç bakımından ise; aynı hususun her gün için ayrı bir tutanak tutulması suretiyle kayıt altına alındığı, ayrıca davacının söz konusu tarihlerde işe gelmediğinin kendi beyanı ile de sabit olduğu, buna karşın, davacı tarafından, anksiyete bozukluğu rahatsızlığı sebebiyle tedavi gördüğünden bahisle sağlık mazereti çerçevesinde göreve gidemediğinin iddia edildiği ve bu kapsamda, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından tanzim edilen 19/02/2016 tarihli Sağlık Kurulu raporunun dava dosyasına sunulduğu görülmekte olup; ara kararı ile Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastasinden, davacıya ait tedavi belgeleri ve tıbbi rapor gönderilerek, raporda yer alan "Anksiyete bozukluk" hastalığının tipik belirtilerinin neler olduğu, hastanın günlük yaşamını nasıl etkilediği ve özellikle işe gidip gitmemesine neden olacak sonuçları olup olmadığının sorulması üzerine, 10/08/2017 tarih ve 5227 sayılı raporda; "05/05/2015 ve 04/04/2016 tarihlerinde polikliniklere başvurusu olan ve ayaktan Karışık Anksiyete ve Depresif Bozukluk takibiyle tedavi gören hastanın mevcut hastalığının huzursuzluk, sıkıntı ve tedirginlik gibi şikayetlere sebep olabileceği; ancak günlük yaşamını yalnız idare etmesine ve işe gitmesine engel teşkil etmeyeceği" yönünde görüş bildirildiği, bu durumda, 10 günden fazla kesintisiz olarak işe gelmediği sabit olan davacının, psikolojik rahatsızlığının işe gitmesini engelleyecek nitelikte bir mazeret olmadığı hususu da göz önüne alındığında, görevinden çekilmiş sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı; öte yandan, dava konusu işlem hukuka uygun bulunduğundan, davacının parasal haklarının ödenmesi talebinin kabulüne hukuken olanak bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Uzun süredir psikolojik hastalıklar yaşadığı, davalı idare tarafından bu durum göz önüne alınmayarak hukuka aykırı işlem tesis edildiği, temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : 

DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davacının temyiz isteminin reddine,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesinin 27/03/2018 tarih ve E:2018/93, K:2018/439 sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de Samsun Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın Samsun 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine, 05/04/2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.