ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - TEMYİZ SÜRESİ - ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İŞLEMLER

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ İSTEMİ - TEMYİZ SÜRESİ - ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İŞLEMLER

T.C.
DANIŞTAY
7. DAİRE
2021/936 E.
2023/18 K.
24.1.2023 T.

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VE ÜÇ KAT VERGİ ZİYAI CEZASININ İPTALİ İSTEMİ ( HMK'da Yer Alan Elektronik İşlemlere İlişkin Düzenlemelere İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Atıf Yapıldığı Atıf Yapılan İlgili Maddede Elektronik Ortamda Yapılan İşlemlerin Gün Sonuna Kadar Gerçekleştirilebileceği Gün Sonu İfadesinin ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde 00:00 Olarak Tanımlandığı - Davacı Vekili Tarafından Temyiz Başvuru Dilekçesinin Yasal Süre İçerisinde 17:50:28 İtibari ile Uyap Kayıtlarına Girdiği/Temyiz İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin Hatalı Olduğu )

TEMYİZ SÜRESİ ( Kararın Davacıya 29/11/2020 Tarihinde Tebliği Üzerine Otuz Günlük Temyiz Süresi Geçirildikten Sonra 30/12/2020 Tarihinde Yapılan Temyiz Başvurusunun Süresinde Olmadığı Gerekçesiyle Temyiz Başvurusunun Süre Aşımı Nedeniyle Reddine Karar Verildiği - Gün Sonu İfadesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde 00:00 Olarak Tanımlandığı/Temyiz Başvuru Dilekçesinin Yasal Süre İçerisinde 29/12/2020 Tarih ve 17:50:28 İtibari ile Uyap Kayıtlarına Girdiği Anlaşıldığından Temyiz İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin İsabetsiz Olduğu )

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN İŞLEMLER ( HMK'nda Yer Alan Elektronik İşlemlere İlişkin Düzenlemelere İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Atıf Yapıldığı Atıf Yapılan İlgili Maddede Elektronik Ortamda Yapılan İşlemlerin Gün Sonuna Kadar Gerçekleştirilebileceği Gün Sonu İfadesinin İse Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde 00:00 Olarak Tanımlandığı - Temyiz Başvuru Dilekçesinin Yasal Süre İçerisinde 29/12/2020 Tarih ve 17:50:28 İtibari ile Uyap Kayıtlarına Girdiği Anlaşıldığından Temyiz İsteminin Süre Aşımı Nedeniyle Reddinin İsabetsiz Olduğu )

2577/m.31

6100/m.445

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği/m.36

ÖZET : Dava, özel tüketim vergisi ile tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının iptali istemiyle açılmıştır.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan elektronik işlemlere ilişkin düzenlemelere İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda atıf yapıldığı, atıf yapılan ilgili maddede elektronik ortamda yapılan işlemlerin gün sonuna kadar gerçekleştirilebileceği, gün sonu ifadesinin ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde 00:00 olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır. Mahkemece davanın reddine ilişkin karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verildiği, söz konusu kararın davacıya 29/11/2020 tarihinde tebliği üzerine, otuz günlük temyiz süresi geçirildikten sonra 30/12/2020 tarihinde yapılan temyiz başvurusunun süresinde olmadığı gerekçesiyle temyiz başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği anlaşılmaktadır. Dosyanın UYAP kayıtları ile birlikte incelenmesinden, davacı vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesinin yasal süre içerisinde, 29/12/2020 tarih ve 17:50:28 itibari ile UYAP kayıtlarına girdiğinin anlaşılması karşısında, temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin temyize konu kararın bozulması gerekmektedir.

İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:…, T:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem: Davacı şirketin hesap ve işlemlerinin incelenmesi sonucunda düzenlenen vergi tekniği raporuna istinaden 2015 yılının Ocak ilâ Aralık dönemlerine ilişkin olarak tarh edilen özel tüketim vergisi ile tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının iptali istemiyle dava açılmıştır.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... Vergi Mahkemesi'nin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: İstinaf başvurusuna konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiş, bu kararın, davacıya 29/11/2020 tarihinde tebliği üzerine, otuz günlük temyiz süresi geçirildikten sonra 30/12/2020 tarihinde yapılan temyiz başvurusunun süresinde olmadığı gerekçesiyle süre aşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Temyiz başvusunun, istinaf kararının tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük yasal süre içerisinde 29/12/2020 tarih ve 17:50:28' de UYAP sisteminden yapıldığı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ DÜŞÜNCESİ : Dosyanın UYAP kayıtları ile birlikte incelenmesinden, davacı vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesinin yasal süre içerisinde, 29/12/2020 tarih ve 17:50:28 itibari ile UYAP kayıtlarına girdiğinin anlaşılması karşısında, temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin temyize konu kararın bozulması, öte yandan davalı idarenin temyiz dilekçesi davacı tarafa tebliğ edilmediğinden dosyanın tekemmül ettirildikten sonra Dairemize gönderilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Karar veren Danıştay Yedinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

KARAR : İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

Temyiz başvurusu; davacı adına tarh edilen özel tüketim vergisi ile tekerrür hükümleri uygulanmak suretiyle kesilen üç kat vergi ziyaı cezasının iptali istemiyle açılan davayı reddeden mahkeme kararına yönelik istinaf başvurusunu reddeden bölge idare mahkemesi kararına yapılan temyiz başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin kararın bozulması istemine ilişkindir.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 31. maddesinde; bu Yasada hüküm bulunmayan hususlarda; hakimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sukünunu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemler ile elektronik işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmış; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun "Elektronik İşlemler" başlıklı 445. maddesinin 4. fıkrasında, elektronik ortamda yapılan işlemlerde sürenin gün sonunda biteceği, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nin "Davanın Açılması" başlıklı 36. Maddesinin 10. fıkrasında davanın fiziksel ortamda mesai saati, elektronik ortamda ise saat 00:00'a kadar açılabileceği düzenlenmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Yukarıda yer alan yasa hükümlerinin değerlendirilmesinden, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda yer alan elektronik işlemlere ilişkin düzenlemelere İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda atıf yapıldığı, atıf yapılan ilgili maddede elektronik ortamda yapılan işlemlerin gün sonuna kadar gerçekleştirilebileceği, gün sonu ifadesinin ise Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği'nde 00:00 olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

Mahkemece davanın reddine ilişkin karara karşı yapılan istinaf başvurusunun reddine karar verildiği, söz konusu kararın davacıya 29/11/2020 tarihinde tebliği üzerine, otuz günlük temyiz süresi geçirildikten sonra 30/12/2020 tarihinde yapılan temyiz başvurusunun süresinde olmadığı gerekçesiyle temyiz başvurusunun süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Dosyanın UYAP kayıtları ile birlikte incelenmesinden, davacı vekili tarafından temyiz başvuru dilekçesinin yasal süre içerisinde, 29/12/2020 tarih ve 17:50:28 itibari ile UYAP kayıtlarına girdiğinin anlaşılması karşısında, temyiz isteminin süre aşımı nedeniyle reddine ilişkin temyize konu kararın bozulması gerekmektedir.

Öte yandan davacının temyiz dilekçesi davalı tarafa tebliğ edilmediğinden dosyanın tekemmül ettirildikten sonra Dairemize gönderilmesi icap etmektedir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle;

1.Temyiz isteminin kabulüne,

2…. Bölge İdare Mahkemesi ... Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E…, K:…, T:… sayılı kararının BOZULMASINA,

3. Dosyanın tekemmül ettirildikten sonra Dairemize gönderilmek üzere anılan Daireye gönderilmesine, 24.01.2023 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.