TAKİP DAYANAĞI İLAMDA FAİZ KONUSUNDA AÇIKLIK BULUNMADIĞI İDDİASI - İCRA EMRİNİN İPTALİ

TAKİP DAYANAĞI İLAMDA FAİZ KONUSUNDA AÇIKLIK BULUNMADIĞI İDDİASI - İCRA EMRİNİN İPTALİ

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
2021/7301 E.
2022/2308 K.
24.2.2022 T.

ŞİKAYET ( Takip Dayanağı İlamda Faiz Konusunda Bir Açıklık Bulunmadığı İddiasına Dayalı İcra Emrinin İptali - Alacaklının Takip Talebiyle Bağlı Olduğu Gözetilmek Suretiyle Alacaklı Tarafından Sınırlı Tutulan Tarih Aralığı İtibarıyla Talep Edilen İşlemiş Faiz Miktarı Denetlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerekirken Varsayıma Dayalı ve Alacaklının Talebini Aşar Şekilde Hüküm Tesisi İsabetsiz Olup Bozmayı Gerektirdiği )

İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Takip Dayanağı İlamda Faiz Konusunda Bir Açıklık Bulunmadığı İddiasına Dayalı/İlamda 8.000,00 TL Manevi Tazminatın Olay Tarihinden İtibaren İşleyecek Yasal Faiziyle Tahsiline Hükmedildiği Ancak Alacaklı Tarafından Takip Talebinde Tüm Alacak Kalemleri Yönünden Yasal Faizi Talep Edildiği Görülmekle Alacaklı Tarafından Sınırlı Tutulan Tarih Aralığı İtibarıyla Talep Edilen İşlemiş Faiz Miktarı Denetlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verileceği )

TAKİP DAYANAĞI İLAMDA FAİZ KONUSUNDA AÇIKLIK BULUNMADIĞI İDDİASI ( Şikayet - Takip Dayanağı İlamda Faiz Konusunda Bir Açıklık Bulunmadığı İddiasına Dayalı İcra Emrinin İptali - Alacaklının Takip Talebiyle Bağlı Olduğu Gözetilmek Suretiyle Alacaklı Tarafından Sınırlı Tutulan Tarih Aralığı İtibarıyla Talep Edilen İşlemiş Faiz Miktarı Denetlenerek Sonucuna Göre Bir Karar Verilmesi Gerektiği )

2004/m.58/1

ÖZET : Somut olayda takip talebinde dayanak ilamın tarih ve numarası açıkça yazılmış ve ilam örneği de dosyaya sunulmuştur. Bahsi geçen ilamda 8.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 28/12/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline hükmedildiği ancak alacaklı tarafından takip talebinde, tüm alacak kalemleri yönünden 21/06/2012 -17/05/2013 tarihleri arası için yasal faizi talep edildiği, görülmektedir.

O halde; alacaklının takip talebiyle bağlı olduğu gözetilmek suretiyle, alacaklı tarafından sınırlı tutulan tarih aralığı itibarıyla talep edilen işlemiş faiz miktarı denetlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken varsayıma dayalı ve alacaklının talebini aşar şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından, ilama dayalı olarak başlatılan icra takibinde; borçluların, takip dayanağı ilamda faiz konusunda bir açıklık bulunmadığı, buna rağmen takipteki alacak kalemlerine en yüksek işletme kredisi faizi talep edilerek takip başlatıldığını ileri sürerek icra emrinin iptali istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece; her ne kadar takip talebi ve icra emrinde en yüksek işletme kredisi faizi yazılmış ise de, dosya borcunun yasal faize göre hesaplandığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

İlamların infaz edilecek kısmı, hüküm bölümü olup, hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Gerek icra dairesi ve gerekse sınırlı yetkili icra mahkemesi ilamın infaz edilecek kısmını yorum yolu ile belirleme yetkisine sahip değildir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.10.1997 gün ve 1997/12-517 E. -1997/776 K.; 22.03.2006 gün ve 2006/12-92 E.-2006/85 K.; 25.06.2008 gün ve 2008/12-451 E.- 2008/453 K. sayılı ilamları).

İİK'nun 58/1. maddesine göre takip talebinde (alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarasının, şöhret ve yerleşim yerinin yazılı olması) ve ayrıca aynı Kanunun 58/3. maddesine göre de, ( ... faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi )' nin belirlenmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Somut olayda takip talebinde dayanak ilamın tarih ve numarası açıkça yazılmış ve ilam örneği de dosyaya sunulmuştur. Bahsi geçen ilamda 8.000,00 TL manevi tazminatın olay tarihi olan 28/12/2004 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsiline hükmedildiği ancak alacaklı tarafından takip talebinde, tüm alacak kalemleri yönünden 21/06/2012 -17/05/2013 tarihleri arası için yasal faizi talep edildiği, görülmektedir.

O halde; alacaklının takip talebiyle bağlı olduğu gözetilmek suretiyle, alacaklı tarafından sınırlı tutulan tarih aralığı itibarıyla talep edilen işlemiş faiz miktarı denetlenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken varsayıma dayalı ve yukarıda açıklanan ilkelere aykırı olarak ve alacaklının talebini aşar şekilde hüküm tesisi isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının kısmen kabulüyle mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366. ve HUMK'nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2022 gününde oybirliğiyle karar verildi.