SANIĞIN EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 60 ADET MDMA’NIN KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

SANIĞIN EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 60 ADET MDMA’NIN KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU MADDE BULUNDURMA SUÇUNU OLUŞTURDUĞU

T.C.

YARGITAY

20. CEZA DAİRESİ

2018/2543 E.

2019/3405 K.

30.05.2019 T.

Özet: Sanığın evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen 60 adet MDMA içeren tableti kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin tanık Nesrin’in soruşturma aşamasından itibaren döndüğü soyut beyanı dışında yeterli delil elde edilemediği, sanığın eyleminin bu haliyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

İNCELENEN KARARLA
İLGİLİ BİLGİLER
Mahkeme : ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi


Dosya incelendi.
Bölge Adliye Mahkemesince verilen hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle, temyiz edenin sıfatı, başvurunun süresi, kararın niteliği ve temyiz sebeplerine göre dosya incelendi.


GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
… sayılı CMK’nın 288. ve 294. maddelerinde yer alan düzenlemeler ile CMK’nın 289. maddesinde sayılan kesin hukuka aykırılık halleri dikkate alınarak, sanık müdafinin, “sanığın cezalandırılmasına yetecek düzeyde delil bulunmadığı, sanığın uyuşturucu maddelerin ele geçtiği ikamette oturmadığı, sanığın karakolda verdiği ifadenin tek başına delil olarak kabul edilemeyeceği, arama kararı ve işleminin hukuka aykırı olduğunu” belirtmesi karşısında, temyiz istemlerinin CMK’nın 294/2. maddesi kapsamında olduğu ve hükmün hukuki yönüne ilişkin olduğu belirlenerek anılan sebeplere yönelik olarak yapılan incelemede;
Sanığın savunmasının aksine olay tarihinde sanığın evinde yapılan arama sonucu ele geçirilen 60 adet MDMA içeren tableti satma veya başkasına verme gibi kullanma dışında bir amaç için bulundurduğuna ilişkin, tanık Nesrin’in soruşturma aşamasından itibaren döndüğü soyut beyanı dışında, her türlü şüpheden uzak yeterli delil elde edilemediği, sanığın eyleminin bu haliyle kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden kullanmak için uyuşturucu bulundurma suçu yerine uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyetine karar verilmesi,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz istemleri bu nedenle yerinde görüldüğünden CMK’nın 302. maddesi gereğince hükmün 
BOZULMASINA, 28/02/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren … sayılı Kanunun 8. maddesi ile değişik … sayılı CMK’nın 304/1. maddesi uyarınca dosyanın Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne; kararın bir örneğinin Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine 30.05.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.