RUHSATSIZ OLARAK KONSOMATRİS ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLEN İŞYERİ HAKKINDA RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİ HATALIDIR

RUHSATSIZ OLARAK KONSOMATRİS ÇALIŞTIRILDIĞI TESPİT EDİLEN İŞYERİ HAKKINDA RUHSATININ İPTALİ İŞLEMİ HATALIDIR

T.C.

DANIŞTAY

10. DAİRE

E. 2016/11842

K. 2016/3718

Dava, "İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kalendarhane Mahallesi, ... Caddesi, No:..." adresinde davacı şirket tarafından işletilen işyerine ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatının iptaline dair işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

İstanbul 5. İdare Mahkemesince; davacı şirket tarafından işletilen işyerinde yapılan denetimde pavyon ruhsatı bulunmamasına rağmen konsomasyon faaliyeti yapıldığının tespit edildiği, bu tespitten sonra da söz konusu faaliyetin devam ettiğine dair belirlemelerin yapıldığı sabit olduğundan, davacı şirket adına verilen ruhsatın iptal edilmesine dair davaya konu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, davaya konu işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin, "Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişiler" başlıklı 3. bölümünde yer alan, "Çalıştırılacak kişilerde aranacak şartlar" başlıklı 36. maddesinin 6. fıkrasında, müşteri ile beraber yiyip içerek müşterinin eğlenmesini sağlayan konsomatrislerin sadece pavyon ruhsatlı yerlerde çalışabileceği hükme bağlanmış; "Geçici süreyle faaliyetten men ve idarî para cezası" başlıklı 39. maddesinin 2. fıkrasında ise, 36. maddeye aykırılığın veya 2559 Sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen hususların tespiti hâlinde, yetkili idare tarafından 2559 Sayılı Kanun'un 6. maddesinde belirtilen usûle göre idarî para cezası uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, "İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kalendarhane Mahallesi, … Caddesi, No: …" adresinde davacı şirket tarafından işletilen işyerinde 13/03/2015 tarihinde yapılan denetimde, pavyon ruhsatı bulunmamasına rağmen konsomatris çalıştırıldığı tespit edildiğinden bahisle ruhsatta belirtilen amaç dışında faaliyet göstermemesi, aksi takdirde işyeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edileceğinin 02/04/2015 tarihinde davacıya tebliğ edildiği; 28/05/2016 tarihinde yapılan denetimde de aynı durumun tespit edilmesi üzerine, pavyon ruhsatı bulunmamasına rağmen konsomatris çalıştırılmak suretiyle amaç dışı faaliyet göstermeye devam ettiğinden bahisle işyerine ait ruhsatın iptaline dair davaya konu işlemin tesis edildiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin yukarda yer verilen hükümleri uyarınca, pavyon ruhsatı olmadığı halde konsomatris çalıştıran işletmeler hakkında idari para cezası uygulanacağı düzenlenmiş olup, söz konusu durum sebebiyle davacıya ait ruhsatın iptal edilmesine dair davaya konu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen idare mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulüyle, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin 25/02/2016 tarih ve E:2015/1448, K:2016/306 Sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un ( Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen ) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 13.10.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.