MOBBİNG UYGULAMAK SURETİYLE VE MAHKEME KARARINI ETKİSİZLEŞTİRMEK AMACIYLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

MOBBİNG UYGULAMAK SURETİYLE VE MAHKEME KARARINI ETKİSİZLEŞTİRMEK AMACIYLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

T.C.
DANIŞTAY
1. DAİRE
2021/588 E.
2021/580 K.
8.4.2021 T.

MOBBİNG UYGULAMAK SURETİYLE VE MAHKEME KARARINI ETKİSİZLEŞTİRMEK AMACIYLA GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA ( Şikayetçi Hakkında Haksız ve Mesnetsiz Olarak Rüşvet Aldığı Yolunda İthamda Bulunulup Bu İddia Bahane Edilmek Suretiyle Şikayetçinin Üniversite Atamasının İptal Edilmesi ve 15 Gün İçerisinde Belediyedeki Görevine Başlaması Yolunda İşlem Tesis Edilmesi ve Mahkeme Kararını Etkisizleştirmek Amacıyla Yargı Kararı Gereğince Göreve İade Edilen Şikayetçiyi Farklı Meslek Yüksek Okullarında Görevlendirilmesinin Bezdiri Amacı Taşıdığı )

UNVAN VE MESLEKİ İTİBARIN İTİBARSIZLAŞTIRILMASI ( Şikayetçinin Görevinden ve Üniversiteden Ayrılması İçin Bezdirilmeye ve Yıldırılmaya Çalışılıp Hizmetine İhtiyaç Olmayan Yerlerde ve Görevlerde Geçici Olarak Görevlendirerek Pek Çok Ceza ve Disiplin Soruşturmaları Açarak Disiplin Cezası Verilmesini Sağlayarak Bezdiri Uygulandığı - Maddi ve Manevi Olarak Yıpranmaya Sebep Olacak ve Sistematik Şekilde Uygulanan Bezdiriye Yargı Kararlarına Rağmen Devam Edilmesinin Kamu Davası Açılmasını Gerektirdiği )

MADDİ VE MANEVİ OLARAK YIPRANMAYA SEBEP OLACAK VE SİSTEMATİK ŞEKİLDE BEZDİRİ UYGULAMAK ( Yargı Kararlarına Rağmen Devam Edilmesi Nedeniyle Şüpheli Hakkında Kamu Davası Açılması Gerektiği Hususunda Yeterli Şüphe Oluştuğu - Atılı Suçlardan Şüphelinin Men-i Muhakemesine İlişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Oluşturulan Yetkili Kurulu Kararının Bozulmasına ve Atılı Suçlar Nedeniyle Adı Geçenin Lüzum-u Muhakemesine Karar Verilmesi Gerektiği )

5237/m. 257

ÖZET : Dava, haksız ve mesnetsiz iddialarla şikayetçi hakkında suç uydurma, şikayetçiye bezdiri (mobbing) uygulamak suretiyle görevi kötüye kullanma ve Mahkeme kararını etkisizleştirmek amacıyla görevi kötüye kullanmaya ilişkindir.

Olayda, şikayetçi hakkında haksız ve mesnetsiz olarak rüşvet aldığı yolunda ithamda bulunulup bu iddia bahane edilmek suretiyle şikayetçinin Üniversite atamasının iptal edildiği ve 15 gün içerisinde Belediyedeki görevine başlaması yolunda işlem tesis edildiği ve Mahkeme kararını etkisizleştirmek amacıyla yargı kararı gereğince göreve iade edilen şikayetçiyi farklı Meslek Yüksek Okullarında görevlendirdiği anlaşılmıştır.

Rektörün şikayetçinin unvanını ve mesleki itibarını dikkate almayarak şikayetçiyi itibarsızlaştırdığı, görevinden ve Üniversiteden ayrılması için bezdirmeye ve yıldırmaya çalıştığı, hizmetine ihtiyaç olmayan yerlerde ve görevlerde geçici olarak görevlendirerek, pek çok ceza ve disiplin soruşturmaları açarak, dokuz disiplin cezası verilmesini sağlayarak şikayetçiye bezdiri uyguladığı, birçok dava açmasına neden olduğu, maddi ve manevi olarak yıprattığı, bu işlemlerin hukuka aykırılıklarının yargı kararlarıyla ortaya konulduğu, psikolojisinin ve sağlığının bozulmasına sebep olduğu, şüphelinin sistematik şekilde şikayetçiye bezdiri uyguladığı ve yargı kararlarına rağmen bu bezdiri eylemlerine devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığından, atılı suçlardan şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulu kararının bozulmasına ve atılı suçlar nedeniyle adı geçenin lüzum-u muhakemesine karar verilmesi gerekir.

K A R A R

Şüpheli : S..... - ... Üniversitesi Rektörü

Suçları :

1-) 30.5.2014 tarihinden itibaren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı olarak görev yapan şikayetçi ...'ün açık ihale usulüyle yapılan 2015/91420 ihale kayıt numaralı "Kampüs İçi Muhtelif Yerlerdeki Alt Yapı-Üst Yapı İmalatları ve Çevre Düzenlemesi Yapılması, Terfi İstasyonu Kurulması, Elektrik Hattı Çekilmesi ve Tel Çit İmalatı, Çatı Tamiratı Yapım İşi" ihalesini alan müteahhitlerden 60.000,00 TL nakit, 60.000,00 TL senet almak suretiyle rüşvet aldığı yolunda haksız ve mesnetsiz iddialarla şikayetçi hakkında suç uydurmak.

2-) 25.8.2015 tarihinde ...'ün haksız olarak görevine son vermek (mühendis olan şikayetçinin ... Belediyesinden ... Üniversitesine naklen atanmasına ilişkin onayı iptal etmek), 7.1.2016 tarihinde 15 gün içinde ... Belediyesindeki görevine başlaması için bildirim yapmak, şikayetçinin Üniversite kampüsüne alınmaması yolunda talimat vermek, daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı ... aracılığıyla kampüse giren şikayetçinin kolundan tutularak dışarı atılmasına ilişkin güvenlik birimine emir vermek, şikayetçi hakkında haksız yere üç kez ceza soruşturması, on bir kez disiplin soruşturması açmak, disiplin soruşturmaları sonucunda haksız yere dokuz kez disiplin cezası verilmesine neden olmak, şikayetçiye usulsüz olarak verilen uyarma, kınama 1/8 oranında aylıktan kesme, 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını bahane ederek şikayetçiyi Tıp Fakültesinde mühendis kadrosuna atamak, keyfi uygulamalar ve işlemlerle şikayetçinin sık sık görev yerini değiştirmek, hukuka aykırı olarak tesis edilen görev yeri değişikliği işlemleri ve disiplin cezaları üzerine şikayetçinin pek çok dava açmasına neden olmak, şikayetçiyi maddi ve manevi yıpratmak, psikolojik baskı ve yıldırma uygulamak, Daire Başkanlığındaki personeli şikayetçiyle görüşmemeleri yolunda talimat vermek, şikayetçiyi yalnızlaştırmak ve itibarsızlaştırmak, şikayetçiye saldırıda bulunan Rektör danışmanı hakkında soruşturma açmayıp şikayetçiye saldıranları cesaretlendirmek suretiyle şikayetçiye bezdiri (mobbing) uygulamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

3-) Söz konusu atama onayının iptaline ve şikayetçinin 15 gün içinde ... Belediyesindeki görevine başlaması gerektiğine ilişkin işlemler Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 31.3.2016 tarih ve E:2016/25, K:2016/466 Sayılı kararıyla iptal edildiği halde, şikayetçi ...'ü fiilen görevinden uzaklaştırmak ve anılan Mahkeme kararını etkisizleştirmek amacıyla önce Tosya Meslek Yüksekokulunda, daha sonra ... Meslek Yüksekokulunda bir ay süreyle geçici olarak görevlendirmek suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2015-2018 Yılları.

İncelenen Karar : Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 8.10.2020 tarih ve 2020/87 Sayılı men-i muhakeme kararı.

Karara İtiraz Eden : Şikayetçi ...

İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 24.3.2021 tarih ve 1869 Sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi ...'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : Dosyanın incelenmesinden, ... Belediyesinde mühendis olan şikayetçi ... yaptığı, şüpheli ...'ın, Genel Sekreter Yardımcısı ...'a Elektronik Kamu Alımları Platformundan ilan edilen ve 2015/91420 ihale kayıt numarasıyla yapılan "Kampüs İçi Muhtelif Yerlerdeki Alt Yapı-Üst Yapı İmalatları ve Çevre Düzenlemesi Yapılması, Terfi İstasyonu Kurulması, Elektrik Hattı Çekilmesi ve Tel Çit İmalatı, Çatı Tamiratı Yapım İşi" ihalesini alan müteahhitlerden şikayetçinin 60.000,00 TL nakit, 60.000,00 TL senet almak suretiyle rüşvet aldığını, bu nedenle söz konusu ihalenin iptalini istediğini söylediği, bu söylemin ... tarafından şikayetçi ...'e ve söz konusu ihaleyi alan müteahhitler ... ve ...'e aktarıldığı, bu konuyla ilgili yapılan görüşmelere dair adı geçenler tarafından 8.1.2016 tarihli tutanağın düzenlendiği, ..., ..., ... ve ...'in imzaladığı tutanağı Genel Sekreter Yardımcısı Vekili ...'in imzalamaktan imtina ettiği, isnat edilen suç sebebiyle haklarında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması konusunda ..., ... ve ...'in istemlerine rağmen adı geçenler hakkında Rektörlükçe bu konuda müracaatta bulunulmadığı, daha sonra 25.8.2015 ve 7.1.2016 tarihli işlemlerle şikayetçinin atama onayı iptal edilerek şikayetçiye 15 gün içinde ... Belediyesinde görevine başlaması gerektiğinin bildirildiği, görevine son verilen şikayetçinin kampüse alınmamasına dair talimat verildiği, daha sonra Genel Sekreter Yardımcısı ... aracılığıyla Kampüse giren şikayetçinin kolundan tutularak dışarı atılması yolunda ... tarafından güvenlik birimine emir verildiği, şikayetçinin atama onayının iptaline ilişkin 25.8.2015 tarihli işlem ile ve 15 gün içinde ... Belediyesindeki görevine başlaması gerektiğine ilişkin 7.1.2016 tarihli işlemlerin Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 31.3.2016 tarih ve E:2016/25, K:2016/466 Sayılı kararıyla iptal edildiği, Mahkeme kararı üzerine Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığındaki görevine başlayan şikayetçinin bir gün sonra Tosya Meslek Yüksekokulunda bir ay süreyle geçici olarak görevlendirildiği, söz konusu görevlendirme işleminin Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 27.10.2016 tarih ve E:2016/510, K:2016/1143 Sayılı kararıyla iptal edildiği, ... Meslek Yüksekokulundaki bir aylık görevlendirme süresi bittikten sonra şikayetçinin ... Meslek Yüksekokulunda bir ay süreyle geçici olarak görevlendirildiği, söz konusu görevlendirme işleminin de Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 14.12.2016 tarih ve E:2016/660, K:2016/1858 Sayılı kararıyla iptal edildiği, anılan Mahkeme kararlarına karşı Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesine yapılan istinaf başvuruları reddedilerek kesinleştiği, öte yandan, disiplin soruşturmaları sonucunda uyarma, kınama, 1/8 oranında aylıktan kesme, 1 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarıyla tecziye edilen şikayetçinin 1.7.2016 tarihinde Tıp Fakültesinde mühendis kadrosuna atandığı, şikayetçiye uygulanan disiplin cezalarının Kastamonu İdare Mahkemesince iptal edildiği, söz konusu atama işleminin de Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 20.10.2016 tarih ve E:2016/758, K:2016/1067 Sayılı kararıyla iptal edildiği, bu Mahkeme kararına yapılan itiraz başvurusunun Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin 4. İdare Dava Dairesinin 17.4.2017 tarih ve E:2017/413, K:2017/1435 Sayılı kararıyla reddedildiği, diğer taraftan, şikayetçi hakkında bir çok kez ceza soruşturmaları yapıldığı, ...'ün " Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında

görevli Sekreter ... ve Şube Müdürü ...'yı tehdit etmek, yetkisi olmadığı halde adı geçenlere baskı uygulayarak bilgi ve belge isteminde bulunmak ve tutanak imzalatmaya çalışmak suretiyle görevi kötüye kullanmak." suçundan men-i muhakemesine ilişkin Kastamonu Valiliği İl İdare Kurulunun 6.12.2016 tarih ve 2 Sayılı kararının Yasa gereği kendiliğinden incelenerek Dairemizin 8.3.2017 tarih ve E:2017/165, K:2017/351 Sayılı kararıyla sonuçlandırıldığı, kararımızda, tehdit suçu nedeniyle şikayetçi kişi olmadığından İl İdare Kurulunun şüphelilerin bu suçtan men-i muhakemesine ilişkin kısmının bozulmasına ve ... hakkında kovuşturmaya yer olmadığına, görevi kötüye kullanmak suçundan ise İl İdare Kurulu tarafından şüphelinin men-i muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına karar verildiği, "Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazdığı 8.5.2016 tarihli dilekçeyle Rektörlük makamına yönelik bir takım iddialar ve suçlamalarda bulunmak suretiyle Rektörlük makamına iftira atmak." suçu nedeniyle ...'ün men-i muhakemesine ilişkin Kastamonu Valiliği İl İdare Kurulunun 13.9.2017 tarih ve 2 Sayılı kararının da Dairemizin 19.12.2017 tarih ve E:2017/2258, K:2017/2434 Sayılı kararıyla onandığı, "BİMER'e yapmış olduğu başvurusunda kullandığı ifadelerle asılsız iddialar öne sürmek ve suçlamalarda bulunmak." suretiyle Rektör ...'a iftira atmak suçu nedeniyle ...'ün men-i muhakemesine ilişkin Kastamonu Valiliği İl İdare Kurulunun 6.6.2017 tarih ve 1 Sayılı kararının da Dairemizin 31.10.2017 tarih ve E:2017/1631, K:2017/1924 Sayılı kararıyla onanmasına karar verildiği, ayrıca, şikayetçi hakkında on bir kez disiplin soruşturması açıldığı, disiplin soruşturmaları sonucunda dokuz kez disiplin cezası verildiği, şikayetçi tarafından açılan davalarda söz konusu disiplin cezalarının hukuka aykırı bulunarak idari yargı mercilerince iptal edildiği, bu yargı kararlarına karşı yapılan istinaf başvurularının da reddedilerek yargı kararlarının kesinleştiği belirlenmiştir.

Şikayetçinin sürekli geçici görevlendirmelere ve disiplin cezalarına maruz kalarak baskıya uğraması sebebiyle manevi zarara uğradığı iddiasıyla 100.000,00 TL manevi tazminat istemiyle ... Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine Kastamonu İdare Mahkemesi'nin 2016/780 esasında kayıtlı davayı açtığı, Mahkemenin 30.3.2017 tarih ve E:2016/780, K:2017/709 Sayılı kararıyla, sürekli geçici görevlendirmeler ve disiplin cezalarıyla şikayetçinin psikolojik baskıya maruz bırakıldığı, iki ayrı hastane tarafından majör depresyon tanısı konulduğu, manevi anlamda yıpratıldığı, acı, elem ve sıkıntı yaşadığı belirtilerek şikayetçinin manevi tazminat isteminin 2.500,00 TL'lik kısmının kabulüne karar verildiği, bu karara karşı taraflarca yapılan istinaf başvurusunun da Ankara Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesinin 11.10.2017 tarih ve E:2017/2651, K:2017/3309 Sayılı kararıyla sonuçlandırıldığı, anılan kararda, ... Üniversitesi Rektörlüğünün istinaf başvurusunun reddine, ...'ün istinaf başvurusunun ise kısmen kabulüyle 20.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle şikayetçiye ödenmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

SONUÇ : Bu bağlamda, ... şikayetçi hakkında haksız ve mesnetsiz olarak rüşvet aldığı yolunda ithamda bulunulduğu, bu iddia bahane edilerek şikayetçinin ... Üniversitesine atamasının iptal edildiği ve 15 gün içerisinde ... Belediyesindeki görevine başlaması yolunda işlem tesis edildiği, Mahkeme kararını etkisizleştirmek amacıyla yargı kararı gereğince göreve iade edilen şikayetçiyi bir gün sonra bir ay süreyle ... Meslek Yüksekokulunda, buradaki görev süresinin bitmesi üzerine de bir ay süreyle ... Meslek Yüksekokulunda görevlendirildiği, görevlendirme işlemlerinin ve disiplin cezalarının iptali istemiyle şikayetçinin pek çok dava açmasına neden olunduğu, söz konusu görevlendirmelerin ve disiplin cezalarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargı kararlarıyla iptal edildiği, bu kararların dahi şikayetçi hakkında keyfi olarak işlem tesis edildiğine delil teşkil ettiği, kaldı ki, Rektörün şikayetçinin unvanını ve mesleki itibarını dikkate almayarak şikayetçiyi itibarsızlaştırdığı, görevinden ve Üniversiteden ayrılması için bezdirmeye ve yıldırmaya çalıştığı, hizmetine ihtiyaç olmayan yerlerde ve görevlerde geçici olarak görevlendirerek, pek çok ceza ve disiplin soruşturmaları açarak, dokuz disiplin cezası verilmesini sağlayarak şikayetçiye bezdiri uyguladığı, birçok dava açmasına neden olduğu, maddi ve manevi olarak yıprattığı, bu işlemlerin hukuka aykırılıklarının yargı kararlarıyla ortaya konulduğu, psikolojisinin ve sağlığının bozulmasına sebep olduğu, şüphelinin sistematik şekilde şikayetçiye bezdiri uyguladığı ve yargı kararlarına rağmen bu bezdiri eylemlerine devam ettiği sonucuna ulaşılarak delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere mevcut delillerin, 1 inci, 2. ve 3. maddelerde atılı suçlardan dolayı şüpheli hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluştuğu anlaşıldığından, atılı suçlardan şüpheli ...'ın men-i muhakemesine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 8.10.2020 tarih ve 2020/87 Sayılı kararının bozulmasına, atılı suçlar nedeniyle adı geçenin lüzum-u muhakemesine, şüphelinin 1. maddedeki eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 271. maddesi, 2. ve 3. maddelerdeki eylemlerine uygun Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın Kastamonu Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, adı geçen hakkında gereği yapılmak üzere dosyanın karar ekli olarak Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ... Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edene gönderilmesine 08.04.2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.