İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI - YENİ DURUŞMA GÜNÜNÜN UYAPTAN ÖĞRENİLMESİNE KARAR VERİLMESİ

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ - DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI - YENİ DURUŞMA GÜNÜNÜN UYAPTAN ÖĞRENİLMESİNE KARAR VERİLMESİ

T.C.
İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
17. HUKUK DAİRESİ
2023/488 E.
2023/1113 K.
14.6.2023 T.

İTİRAZIN İPTALİ İSTEMİ ( Davacı Vekilinin Celse İçin Mazeret Dilekçesini Kabul Eden Mahkemece Dosyada Gider Avansı Bulunmasına Rağmen Davacı Tarafa Tebligat Yapılmayarak Bir Sonraki Duruşma Gününün Uyaptan Öğrenilmesine Dair Verilen Karar Üzerine Kurulan İşlemlerin Usule Uygun Tebligat Yapılmadığından Doğru Olmadığı )

DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI KARARI ( Davacı Vekilinin Mazeret Dilekçesini Kabul Eden Mahkemece Dosyada Gider Avansı Bulunmasına Rağmen Davacı Tarafa Tebligat Yapılmayarak Duruşma Gününü Uyaptan Öğrenilmesine Karar Verildiği - Bir Sonraki Celsede ise "Vekilin Geçen Celse Mazeret Dilekçesi İbraz Ettiği Vekillik Görevinin Devam Ettiği Ancak Çağrılmakla Duruşmada Hazır Olmadığı Görüldüğü" Belirtilerek Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Daha Sonra da Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği/Usule Uygun Tebligat Yapılmadığından Kararın Kaldırılması Gerektiği )

YENİ DURUŞMA GÜNÜNÜN UYAPTAN ÖĞRENİLMESİNE KARAR VERİLMESİ ( Davacı Vekilinin Mazeret Dilekçesi Sunduğu/Mahkemece Dosyada Gider Avansı Bulunmasına Rağmen Davacı Tarafa Tebligat Yapılmayarak Duruşma Gününü Uyaptan Öğrenilmesine Karar Verildiği - Celsede ise "Vekilin Geçen Celse Mazeret Dilekçesi İbraz Ettiği Vekillik Görevinin Devam Ettiği Ancak Çağrılmakla Duruşmada Hazır Olmadığı Görüldüğü" Belirtilerek Dosyanın İşlemden Kaldırılmasına ve Daha Sonra da Davanın Açılmamış Sayılmasına Karar Verildiği/Usule Uygun Tebligat Yapılmadığından Kararın Kaldırılması Gerektiği )

2004/m.67

6100/m.150

ÖZET : Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

Davacı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu, mahkemece duruşmanın UYAP'tan öğrenilmesine şeklinde ara karar verildiği, 17/12/2021 tarihli celsede ise "vekilin geçen celse mazeret dilekçesi ibraz ettiği, vekillik görevinin devam ettiği ancak çağrılmakla duruşmada hazır olmadığı görüldüğü" belirtilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, 23/03/2022 tarihinde ise davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmıştır. Davacı vekilinin mazeret dilekçesini kabul eden mahkemece dosyada gider avansı bulunmasına rağmen davacı tarafa tebligat yapılmayarak duruşma gününü uyaptan öğrenilmesine dair verilen karar üzerine kurulan işlemler usule uygun bir tebligat yapılmamış olması nedeniyle doğru olmamıştır.

DAVA : Davacı asil tarafından yukarıda belirtilen karara karşı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 352. maddesi uyarınca yapılan ön inceleme sonucu eksiklik bulunmadığı anlaşılmakla; inceleme aşamasına geçildi. İncelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi. Gereği düşünüldü:

KARAR : DAVA: Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; Müvekkilim, Muğla 2. İcra Dairesinin 2019/8458 Esas Sayılı dosyasından davalı borçlu hakkında ilamsız icra takibi başlatmıştır. Ancak borçlu karşı taraf müvekkile herhangi bir borçlarının bulunmadığı gerekçesiyle itiraz ederek takibi durdurmuştur. Ancak borçlunun itirazı haksız ve mesnetsizdir. Bu itiraz, tamamen takibi durdurmaya yöneliktir. Şöyle ki; Müvekkil, unlu mamüller imalatçısı olarak simit vb. Ürünlerin üreticisidir. Ürettiği bu ürünleri şahıs ve firmaların işletmelerine satmaktadır. Müvekkil davalının muhtelif tarihlerde satın aldığı simit vb. Ürünleri ait 44 adet fatura kesmiş olup, fatura bedelleri davalı tarafından ödenmediğinden alacağının tahsili için 24/12/2019 tarihinde Muğla 2. İcra Müdürlüğünün 2019/8458E icra dosyası ile takibe başlamıştır. Faturalar yazılı belge olmasına rağmen davalı tarafça borcun olmadığı gerekçesiyle itiraz edilip takip durdurulmuştur. Müvekkile ait ticari defter ve kayıtlar incelendiğinde davalı borçlunun davaya konu faturaları ödemediği apaçık ortadadır. Taraflar arasındaki ticari uyuşmazlıkla ilgili dava şartı olan Arabuluculuğa 31/01/2020 tarihinde Arabuluculuk Bürosuna 2020/16 Büro numarası ile başvurulmuştur. Başvuru sonucu taraflar anlaşma sağlayamamış tarafların anlaşamadığına dair tutanak düzenlenmiştir. Bunun üzerine Karşı tarafın ödemekten kaçma amacıyla yapmış olduğu söz konusu itirazlar haksız, hukuki dayanaktan yoksun ve tamamen takibi durdurmaya yönelik olup bu nedenle itirazın iptalini ve inkar tazminatı talep etme zarureti doğmuştur. Davamızın kabulü ile, davalı tarafın,Muğla 2 İcra Müdürlüğünün 2019/8458 E. sayılı icra takibine yapmış olduğu haksız itirazının iptali ile İcranın devamına, Haksız itirazdan ötürü % 20 inkar tazminatına, vekalet ücreti ve dava masraflarının karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini istemiştir.

MAHKEMECE:

" 17/12/2021 duruşma gün ve saatinden taraf vekillerinin haberdar olduğu halde duruşmaya gelmedikleri, mazeret de bildirmedikleri bu nedenle dosyanın 17/12/2021 tarihinde işlemden kaldırıldığı, üç aylık süre içerisinde dosyanın yenilenmesine ilişkin talepte bulunulmadığı anlaşılmakla davanın açılmamış sayılmasına karar vermek gerekmiştir. " gerekçesi ile,

1-)HMK 150 /1 maddesi gereğince üç aylık süre içerisinde dava yenilenmediğinden DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, şeklinde karar verilmiştir.

İSTİNAF BAŞVURU SEBEPLERİ:

Davacı asil istinaf dilekçesinde özetle; söz konusu kararın gerekçesinde 17/12/2021 duruşma gün ve saatinden taraf vekillerinin haberdar olduğu halde gelmediklerini, mazeret de belirtmediklerini, bu nedenle dosyanın 17/12/2021 tarihinde işlemden kaldırıldığını, üç aylık süre içinide dosyanın yenilenmesine ilişkin talepte bulunulmadığı anlaşıldığından davanın açılmamış sayılmasının hüküm altına alındığını, mahkemenin gerekçesinin hukuken hatalı olup hükmün kaldırılması gerektiğini, vekilinin davadan istinaf ederek çekildiğini, bu nedenle duruşma gününün usulüne uygun olarak tarafına tebliğ edilmediğini, kararda davanın duruşma gününün tarafına bildirilip bildirilmediği incelenmeden tarafında takip edilmediği sonucuna varılmasının usul hükümlerine aykırılık teşkil edildiğini belirterek, mahkeme kararının kaldırılmasına karar verilmesini istinaf başvuru sebebi olarak ileri sürmüştür.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

İstinaf kanun yolu başvurusuna konu edilen karar hakkında; 6100 Sayılı HMK'nın 355. maddesindeki düzenleme gereğince, istinaf dilekçesinde belirtilen nedenler ve kamu düzenine ilişkin aykırılık bulunup bulunmadığı hususlarıyla sınırlı olarak inceleme yapılmıştır.

Davacı vekilinin 08/10/2021 havale tarihli dilekçesi ile şehir dışında duruşması olduğunu bildirerek mazeret dilekçesi sunduğu, mahkemece 15/10/2021 tarihli celsede mazeretin kabul edildiği, duruşmanın UYAP'tan öğrenilmesine şeklinde ara karar verildiği, 17/12/2021 tarihli celsede ise "Davalı vekilinin mazeret dilekçesi sunduğu görüldü. Davacı tarafın iki avukat tarafından temsil edildiği, Av. ...'ın vekillikten istifa ettiği, istifa dilekçesinin davacıya tebliğ edilemediği ancak davacının ayrıca Av. ... tarafından da temsil edildiği bu vekilin geçen celse mazeret dilekçesi ibraz ettiği, vekillik görevinin devam ettiği ancak çağrılmakla duruşmada hazır olmadığı görüldüğü" belirtilerek dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği, 23/03/2022 tarihinde ise davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmıştı

6100 Sayılı HMK'nın 150. maddesi" (1) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.

(2) Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir, diğeri gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf, yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez.

(3) Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hâllerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır.

(4) Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçeyle başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harç alınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır.

(5) İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır..." şeklindedir.

Somut olayda ; Davacı vekilinin 15/10/2021 tarihli celse için mazeret dilekçesini kabul eden mahkemece dosyada gider avansı bulunmasına rağmen davacı tarafa tebligat yapılmayarak duruşma gününü uyaptan öğrenilmesine dair verilen karar üzerine kurulan işlemler usule uygun bir tebligat yapılmamış olması nedeniyle doğru olmamıştır.

Açıklanan nedenlerle davacı asilin istinaf başvurusunun kabulüyle HMK'nın 353/1.a.5.maddesi uyarınca kararın kaldırılarak, dosyanın yeniden görülmesi için mahkemesine gönderilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-)Davacı asilin istinaf kanun yolu başvurusunun KABULÜ ile, Muğla Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23/03/2022 tarih ve 2021/286 2022/395 Karar sayılı hükmünün dava dosyasının esası incelenmeksizin HMK'nın 353/(1)-a-(5-.) maddesi gereğince KALDIRILMASINA,

2-)Dava dosyasının HMK'nın 353/(1)-a maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesi için mahkemesine GÖNDERİLMESİNE,

3-)Kararın kaldırılması nedeniyle başvuru sırasında alınan peşin harcın başvuru sahibi davacıya iadesine,

4-)İstinaf başvurusu aşamasında başvuru sahibi davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin mahkemesince verilecek nihai kararla hüküm altına alınmasına,

5-)İstinaf incelemesi duruşmasız yapıldığından istinaf kanun yoluna başvuran davacı yararına vekalet ücretine hükmedilmesine yer olmadığına,

6-)Kararın taraflara tebliği, kesinleştirme, harç ve gider avansı iadesine ilişkin işlemlerin yerel mahkemesince yerine getirilmesine,

Dosya üzerinden yapılan inceleme neticesinde, HMK'nın 353/(1)-a maddesi uyarınca kesin olmak üzere 14.06.2023 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.