İŞÇİNİN TÜM YASAL HAKLARINI ALIP İŞTEN AYRILMAK İSTEMESİ İSTİFA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ

İŞÇİNİN TÜM YASAL HAKLARINI ALIP İŞTEN AYRILMAK İSTEMESİ İSTİFA OLARAK DEĞERLENDİRİLMEZ

T.C.

Yargıtay

7. Hukuk Dairesi         

2015/32858 E.

2016/21 K.

    Mahkemesi :İş Mahkemesi
    Dava Türü : İşe iade

    Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
    Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının 31.10.2014 tarihli dilekçesi ile tüm yasal haklarını alıp işten ayrılmak istediğini beyan ettiğinden şarta bağlı olan bu iradesinin istifa olarak değerlendirilemeyeceği, ikale ( bozma ) sözleşmesi yönünden ise tüm yasal haklarını talep ettiği halde davacıya sadece kıdem tazminatı ödenip ihbar tazminatı ödemesinde bulunulmadığı ve dolayısıyla somut olayda taraflar arasında ikale (bozma) sözleşmesi bulunduğundan sözedilemiyeceği iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli nedenle feshedildiğinin ispatlanamadığı görülmekle davalının tüm temyiz itirazlarının reddiyle sonucu itibariyle doğru olan hükmün bu gerekçe ile ONANMASINA, 18/01/2016 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.