İPOTEK SÜRESİ (VADE) DOLMADAN TAKİP AÇILAMAYACAĞINA İLİŞKİN

İPOTEK SÜRESİ (VADE) DOLMADAN TAKİP AÇILAMAYACAĞINA İLİŞKİN

T.C.

Yargıtay

12. Hukuk Dairesi

2018/9986 E.

2018/12402 K.

28.11.2018 T.

1-Borçlu … adına kararı temyiz eden Avukat …’in temyiz isteminin incelenmesinde;
Avukat …’in, borçlu …adına usulüne uygun olarak sunulmuş bir vekaletinin bulunmadığı, Dairemizin geri çevirme yazısına rağmen … adına vekaletnamenin sunulmadığı, borçlu …’ya gerekçeli karar tebliğ edilmesine rağmen temyiz dilekçesi sunmadığından, borçlu … adına yapılan temyiz isteminin REDDİNE,

2-Borçlu … yönünden yapılan temyiz itirazlarına gelince;
Alacaklı tarafından borçlular hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla başlatılan ilamsız takipte, borçluların itirazı üzerine, alacaklının itirazın kaldırılması talebinde bulunduğu, mahkemece, davanın kabulü ile itirazın kaldırılmasına, takip konusu alacağın %40’ı oranında hesaplanan 15.000,00TL tazminatın davalılardan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiştir.

İcra takibinin dayanağı 15.05.2009 tarih ve … yevmiye nolu ipotek akit tablosunda; ”iş bu taşınmazın tamamı … adına kayıtlı iken; bu defa adı geçen …’den aldığı 60.000,00 TL bedel mukabilinde borca karşılık için … lehine 1. Derecede, bila faiz ve 10 yıl süre ile ipotek tesis ettiği” sözcüklerinin yazılı olduğu görülmüştür. Bu hali ile takip dayanağı ipotek kesin borç (karz) ipoteği olup, akit tarihi 15.05.2009 tarihinden başlamak üzere 10 yıllık sürenin sonunda alacağın tahsili için takibe konulabilir. 10 yıllık süre dolmadan ve borçlunun temerrüdü bu şekilde gerçekleşmeden, alacaklı, ipotek alacağını takibe koyamaz. İpotek, vadeli tesis edildiğine göre vade gelmeden takibe girişilmesi akde aykırılıktır.

O halde, ipotek vadesi dolmadan 23.07.2010 tarihinde takip başlatılamayacağından alacaklının itirazın kaldırılması davasının borçlu … yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlu …’un temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28/11/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi