DAVA DİLEKÇESİNDE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİ TALEP EDİLMESE BİLE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMALIDIR.

DAVA DİLEKÇESİNDE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİ TALEP EDİLMESE BİLE ARABULUCULUK VEKALET ÜCRETİNE HÜKMOLUNMALIDIR.

T.C.

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

28. HUKUK DAİRESİ
2019/422 E.

2019/3214 K.
İ
(…)
Katılma Yoluyla İstinaf yoluna başvuran davacı vekili tarafından ileri sürülen istinaf sebepleri….Dava dilekçesinde arabuluculuk vekalet ücreti talep edilmese bile arabuluculuk vekalet ücretine hükmolunmalıdır.
(…)
Davacı vekilinin katılma yoluyla istinaf itirazı yerindedir, zira AAÜT’nin 16/2-c maddesi arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlık ile sonuçlanması halinde avukat maktu ücrete hak kazanır, ancak bu ücret asıl alacağı geçemez düzenlemesi mevcuttur. Somut olayda, tarafların anlaşmaya varamadıklarına dair arabuluculuk son tutanağının imzalandığı görülmüştür, ancak mahkemece bu miktara hükmedilmemiştir, dairemizce yukarıda anılan hüküm doğrultusunda 750,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine karar vermek gerekmiş ve yeniden hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM :Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere; Davalı vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE, Davacı vekilinin katılma yoluyla istinaf başvurusunun KABULÜNE, DAVANIN KABULÜ İLE; Davalı işveren tarafından yapılan feshin GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının İŞE İADESİNE; Davacı taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. göre hesap ve takdir edilen 2.725,00 TL vekalet ücretinin davacı taraftan alınarak davalıya verilmesine, (…) Arabuluculuk faaliyetinin anlaşmazlıkla sonuçlanması nedeniyle dairemizin karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT tarifesi gereğince 750,00 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine…